Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Ban lãnh đạo   
HĐQT
Ông Phạm Duy Hùng,
Phó Chủ tịch HĐQT điều hành
 Ông Lê Thái Sâm,
Thành viên HĐQT
Ban TGĐ
Ông Hồ Thượng Thâm,
Phó Tổng Giám đốc BKS  

Bà  Lê Thị Lan,
Trưởng ban kiếm soát