Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Quy chế phối hợp giữa Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu và Đồn Công an KCN Suối Dầu

Quy chế phối hợp giữa Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu và Đồn Công an KCN Suối Dầu


CÔNG TY CP KCN SUỐI DẦU-

ĐỒN CÔNG AN KCN SUỐI DẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - tự do – Hạnh phúc

Số:  01/QCPH/KCN SD - CA

Cam Lâm, ngày 01 tháng 4 năm 2014.

             

 QUY CHẾ

Phối hợp giữa Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu và Đồn Công an

KCN Suối Dầu trong công tác bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự

trong Khu công nghiệp .

 

                     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu (sau đây gọi tắt là Công ty).

          Căn cứ Quyết định số: 1333/2004/QĐ-BCA(X13), ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ công an về việc thành lập Đồn công an khu công nghiệp Suối Dầu ( sau đây gọi là Đồn công an).

          Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trong Khu công nghiệp Suối Dầu huyện Cam Lâm, Giám đốc Công ty và Trưởng Đồn Công an thống nhất ban hành Quy chế phối hợp với những nội dung cụ thể như sau:

 

 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Mục đích xây dựng quy chế

Quy chế này xây dựng nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ và cách thức phối hợp giải quyết công việc có liên quan giữa Công ty và Đồn Công an nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật.

 1. Nguyên tắc phối hợp

Công ty- Đồn Công an phối hợp theo nguyên tắc: Thống nhất- Bình đẳng- Tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp kịp thời, chặt chẽ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện cho mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

 1. Phạm vi phối hợp

Công tác bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội trong Khu công nghiệp Suối Dầu quy định trong Quy chế này bao gồm các lĩnh vực:

- Bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp và đảm bảo vệ sinh môi trường trong Khu công nghiệp;

- Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong Khu công nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp;

- Thực hiện tốt pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 2. Công tác phối hợp giữa Công ty và Đồn Công an:

- Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân thực hiện tốt công tác chuyên môn và làm tốt công tác phối hợp theo chức năng và các nội dung được quy định tại Quy chế này;

- Thường xuyên trao đổi các thông tin về tình hình công tác bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội liên quan đến Khu công nghiệp. Thông tin về vụ việc liên quan đến ANTT bên nào nhận được trước sẽ thông báo kịp thời cho bên kia để phối hợp trong công tác;

- Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, và tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp phối hợp với Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ của mình và kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trong Khu công nghiệp;

- Phối hợp với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp triển khai có hiệu quả công tác chủ động phòng ngừa và có các biện pháp cần thiết để giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Khu công nghiệp;

- Ðối với các trường hợp đình công, lãn công của công nhân các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Công ty sẽ thông báo cho Đồn Công an (bằng điện thoại) để phối hợp ngăn chặn các phần tử quá khích làm mất ANTT theo kế hoạch;

- Ðối với các vụ gây rối, đánh nhau lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp phải có mặt kịp thời để ngăn chặn, đồng thời ca trưởng bảo vệ đó phải báo ngay cho Chỉ huy Đồn Công an hoặc Trực ban Đồn Công an. Sau khi nhận được thông tin Chỉ huy Đồn Công an cử ngay lực lượng đến để phối hợp xử lý;

 - Đối với việc bán hàng rong, lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp chủ động kiểm tra, xử lý. Nếu trong quá trình xử lý mà có đối tượng lăng mạ, mạt sát, hành hung thì báo ngay cho Đồn Công an phối hợp giải quyết. Trong một số trường hợp, lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp và Đồn Công an cùng nhau phối hợp tuần tra, xử lý;

- Đối với việc sử dụng các hệ thống van cứu hỏa sai mục đích, lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp tuần tra, phát hiện báo ngay cho Đồn Công an đến lập biên bản xử lý theo quy định;

- Đối với công tác xử lý các phương tiện giao thông đậu, đỗ dưới lòng lề đường sai quy định, sau khi cùng thống nhất thời gian, lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp và Đồn Công an sẽ phối hợp kiểm tra xử lý sai phạm;

- Đối với người tham gia giao thông trong KCN, đồn công an chủ động kiểm tra, lập biên bản xử lý theo luật giao thông và Quy định chung của KCN;

- Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường xảy ra tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Công ty kịp thời thông báo với Đồn Công an để phối hợp xử lý;

- Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Công an huyện Cam Lâm, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong để chỉ đạo thực hiện theo chủ trương chung, nhằm đáp ứng các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh.

- Trong tình huống khẩn cấp, tình hình ANTT diễn biến phức tạp vượt quá khả năng xử lý của Công ty và Đồn công an, thì Trưởng Đồn công an báo cáo lãnh đạo Công an huyện Cam lâm xin ý kiến chỉ đạo.

 1. Trách nhiệm của Đồn Công an:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Công an huyện để chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông- trật tự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong công tác cắm các biển báo hiệu- chỉ dẫn về giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy. Tham mưu cho Lãnh đạo Công an huyện để phân công trách nhiệm cụ thể về xử lý vi phạm hành chính trong hai lĩnh vực này;

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Tổ chức, chủ trì giao ban hàng tháng/lần đối với lực lượng bảo vệ;

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quản lý người nước ngoài đang làm việc tại Khu công nghiệp theo quy chế về quản lý lao động nước ngoài;

- Kịp thời phối hợp với Công ty giải quyết các vụ việc mất ANTT đồng thời thông tin kết quả xử lý các vụ việc trên cho Lãnh đạo Công ty biết để có hướng chỉ đạo cho lực lượng bảo vệ;

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các nhà đầu tư đến làm việc tại Khu công nghiệp;

- Hỗ trợ, phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc vi phạm Nội quy, Quy định của Khu công nghiệp về ANTT, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo vệ cơ sở hạ tầng, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường trong Khu công nghiệp..vv.

 1. Trách nhiệm của Công ty:

- Phối hợp với Đồn Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn ANTT trong Khu công nghiệp, đề xuất những biện pháp, chủ trương thực hiện công tác ANTT trong Khu công nghiệp;

- Đôn đốc, nhắc nhở lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp, phối hợp với Đồn Công an và lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp giữ gìn ANTT trong Khu công nghiệp. Chỉ đạo Tổ trưởng bảo vệ tham dự giao ban hàng tháng do Đồn Công an chủ trì;

- Phát hiện và thông báo kịp thời cho Đồn Công an những biểu hiện mất ANTT trong  Khu công nghiệp;

- Xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an ninh trật tự, trong trường hợp vượt quá khả năng thì báo cho Đồn Công an phối hợp giải quyết;

- Ban hành các Nội quy, Quy định của Khu công nghiệp, lắp đặt các biển báo giao thông, các bảng Nội quy và một số yêu cầu liên quan. Thông báo các quy định trên đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, các đối tượng ra vào Khu công nghiệp và thông báo cho cho Đồn Công an để phối hợp thực hiện;

- Củng cố lại các hệ thống chữa cháy và thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện có đối tượng cạy phá thì báo ngay cho Đồn Công an để phối hợp xử lý;

- Gửi cho Đồn Công an các quy định của nhà nước liên quan đến các nội dung cần phối hợp, kế hoạch phối hợp PCCC và các kế hoạch liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Công ty và Đồn Công an triển khai Quy chế này đến tất cả các bộ phận, cá nhân liên quan để thực hiện.
 2. Công ty giao cho phòng Tổ chức - Hành chính và Đồn Công an giao cho đồng chí Phó trưởng Đồn là đơn vị đầu mối thường trực giúp cho Lãnh đạo hai cơ quan chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế này.
 3. Ðịnh kỳ hàng quý (vào chiều Thứ 2 của tuần cuối quý) hai bên sẽ có buổi gặp mặt, trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp (do Đồn công an chủ trì).
 4. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai bên sẽ bàn bạc thống nhất chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.
Các số điện thoại:
Đồn Công an:      0583.743.185 Công ty:                    0583.743.249Cổng bảo vệ:             0583.743.294
Ông Phạm Hoàng Hải: 0913.491.864(Trưởng đồn) Ông Phạm Đức Dũng: 0913.413.426(Giám đốc)
Ông Đặng Ngọc Thạch: 098.88.77.226(Phó trưởng đồn) Ông Hồ Thượng Thâm: 0985.015.027(Phó giám đốc)
  Ông Phạm Văn Trọng: 0983.267.006(Trưởng phòng TC-HC)

 

       TRƯỞNG ĐỒN CÔNG AN                                                             GIÁM ĐỐC CÔNG TY

      Trung tá: Phạm Hoàng Hải                                                            Phạm Đức Dũng

 

 

  
>