Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư

Các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư


Các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất, chế biến được hưởng những ưu đãi sau:

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT:

- Người sử dụng đất trong Khu công nghiệp, kể cả trường hợp thuê lại đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU:

- Các dự án đầu tư sản xuất tại Khu công nghiệp được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, phương tiện vận tải chuyên dùng để đưa, đón công nhân mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng (việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu như trên được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng qui mô của dự án, thay thế đổi mới công nghệ).

- Miễn thuế nhập khẩu 5 năm từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trừ các dự án và các mặt hàng được quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo danh mục quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP

- Và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

- Đối với dự án mới trong Khu công nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% trong 10 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh và được miễn thuế TNDN 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp cho 04 năm tiếp theo.

- Trong quá trình hoạt động, sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ, doanh nghiệp được chuyển số lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.


 
>