Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp


I. NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương:

Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Đề xuất dự án đầu tư;
- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thuê để thực hiện dự án đầu tư;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc theo quy định.
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh:

Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Đề xuất dự án đầu tư;
- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thuê để thực hiện dự án đầu tư;
- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó ít nhất 01 bộ gốc.
Thời gian giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: 06 Lê Thành Phương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3560494
Fax: 058.3560494
E-mail: bqlvp@khanhhoa.gov.vn
Website: vanphong.khanhhoa.gov.vn


 
>