Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Thông tư


1- Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 của Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NG-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ;

2- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ;

3- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

4- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN;

5- Thông tư số 08/2013-TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa

6- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014;

7- Thông tư số 59/2015TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc;

8- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;

9- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;


Những nội dung khác

 
>