Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Cung cấp nước sạch


Trung tâm sản xuất nước sạch Khu công nghiệp Suối Dầu có công suất 10.000m3/ ngày-đêm, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp trong KCN.

Nguồn nước thô được lấy từ hồ thủy lợi Suối Dầu.

Giá nước sạch (chưa gồm VAT5%): 8.500 VNĐ/m3.

Chất lượng nước sạch được giám sát chặt chẽ và thường xuyên theo QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế quy định. Ngoài việc tự giám sát của Trung tâm trong quá trình vận hành sản xuất (ở một số chỉ tiêu hóa, lí), Công ty còn thực hiện kiểm soát định kỳ bởi các đơn vị giám sát độc lập có năng lực theo quy định của Nhà nước, gồm:

- Giám sát 1 tháng/ lần : 15 chỉ tiêu A.

- Giám sát 6 tháng/ lần : 16 chỉ tiêu B.

- Giám sát 2 năm/ lần : 78 chỉ tiêu C.
  
Cập nhật kết quả giám sát chất lượng nước sạch tại Khu công nghiệp Suối Dầu:       
            
                                                           QCVN 01-01-2018 BYT (Nhóm B có hiệu lực từ 2021).pdf
                         CHỈ TIÊU NHÓM A THANG 01.2021
                                                    CHỈ TIÊU NHÓM A THÁNG 02.2021                           
                          CHỈ  TIÊU NHÓM A THÁNG 03.2021
                  CHỈ TIÊU NHÓM A T4_2021.pdf
                     CHỈ TIÊU NHÓM A T05_2021.pdf
                     CHỈ TIÊU NHÓM A T06_2021.pdf
                     CHỈ TIÊU NHÓM A T07_2021.pdf
                    CHỈ TIÊU NHÓM A T08_2021.pdf
                    CHỈ TIÊU NHÓM A T09_2021.pdf
                                                        CHỈ TIÊU NHÓM B QCVN 01-12018 BYT (T6_2021).pdf
                                                        CHỈ TIÊU NHÓM B QCVN 01-12018 BYT (T7_2021).pdf
                    CHỈ TIÊU NHÓM A T10_2021.pdf
                                                          CHỈ TIÊU NHÓM B-QCVN 01-12018 BYT(T11_2021).pdf
                    CHỈ TIÊU A THÁNG 10_2021.pdf 
                   CHỈ TIÊU A THÁNG 11_2021.pdf
                   CHỈ TIÊU A THÁNG 12_2021.pdf
                    CHỈ TIÊU A THÁNG 01_2022.pdf
                    CHỈ TIÊU A THÁNG 02_2022.pdf
                    CHỈ TIÊU A THÁNG 03_2022.pdf
                      CHỈ TIÊU A THÁNG 04__2022.pdf
                      CHỈ TIÊU A THÁNG 05__2022.pdf
                                                    CHỈ TIÊU NHÓM B-QCVN 01-2018BYT(T6_2022).pdf
                                CHỈ TIÊU NHÓM A THÁNG 06_2022.pdf
                                CHỈ TIÊU NHÓM A THÁNG 07_2022.pdf
                               CHỈ TIÊU NHÓM A THÁNG 08_2022.pdf
                               CHỈ TIÊU NHÓM A THÁNG 09_2022.pdf
                               CHỈ TIÊU NHÓM A THÁNG 10_2022.pdf
                    CHỈ TIÊU A THÁNG 11_2022.pdf
                                CHỈ TIÊU NHÓM B THÁNG 11_2022.pdf
                   CHỈ TIÊU A THÁNG 01-2023.pdf
                    CHỈ TIÊU A THÁNG 02-2023.pdf
                    CHỈ TIÊU A THÁNG 03-2023.pdf 
                  CHỈ TIÊU A THÁNG 04-2023
                  CHỈ TIÊU A THÁNG 05-2023
                  CHỈ TIÊU A THÁNG 06-2023
                         CHỈ TIÊU A THÁNG 07_2023.pdf
                         CHỈ TIÊU A THÁNG 08_2023.pdf
                                                  CHỈ TIÊU A THÁNG 09_2023.pdf                         
                          CHỈ TIÊU A THÁNG 10_2023.pdf
                          CHỈ TIÊU A THÁNG 11_2023.pdf
                            CHỈ TIÊU NHÓM B NĂM 2023.pdf
                          CHỈ TIÊU A THÁNG 12-2023.pdf
                          CHỈ TIÊU A THÁNG 01-2024.pdf
                          CHỈ TIÊU A THÁNG 02-2024.pdf
                     CHỈ TIÊU A QUÝ 2-2024.pdf
                      CHỈ TIÊU B QUÝ 2-2024.pdf


 
>