Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Xử lý nước thải


Các trạm xử lý nước thải của từng nhà máy kết nối với Trung tâm trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Suối Dầu. Công suất xử lý của Trung tâm đạt 5.000m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp được xử lý và kiểm soát chặt chẽ.

Giá xử lý nước thải (chưa bao gồm VAT):

 TT Tên chỉ tiêu
Giá trị tối đa
cho phé
(Cmax)
Kq=0,9
Các thông số ô nhiễm
 
AB
B1
(k=1)
 B2  B3  B4  B5 B6   B7
 1  pH  5,5-9              
 2  COD(mg/l)  135  136
 -
 200
 201
 -
 300
 301
 -
 400
 401
 -
600
 601
 -
800
 801
-
 1.400
 1.401
-
2.000
 3  TSS (mg/l) 90   91 - 200  -  -  -  -  -  -
 4  Σ N (mg/l)  36  <60  <60  <60  60 - 80  >80   >80  >80
 5  Σ P (mg/l) 5,4   <8  <8  <8  8 - 12   >12   >12  >12
 Phí xử lý nước thải (chưa VAT) 3.000 đ/m³   9.000 đ/m³  11.000 đ/m³  14.000 đ/m³  17.300 đ/m³  18.500 đ/m³  24.500 đ/m³  38.300 đ/m³

 
>