Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Thuê đất


A-Các điều kiện cho thuê lại đất:

I. Thời hạn thuê đất tối đa: Đến hết ngày 21/08/2048.

II. Diện tích cho thuê đất tối thiểu: 5.000m².

III. Tiền đặt cọc:
- Ngay sau khi ký Hợp đồng nguyên tắc cho thuê lại đất, Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc là: 100 triệu VND/ha.

- Sau khi dự án được cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hoàn tất hợp đồng cho thuê lại đất, thì tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào phí sử dụng hạ tầng phải nộp của Nhà đầu tư ngay trong lần thanh toán đầu tiên.

- Kể từ ngày ký hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất, nếu trước thời hạn 03 tháng, nếu Nhà đầu tư có thông báo hoãn đầu tư thì Sudazi sẽ giữ lại 50% số tiền đã đặt cọc. Nếu sau 03 tháng, nhà đầu tư vẫn không triển khai dự án, thì Sudazi sẽ giữ lại toàn bộ số tiền đặt cọc để bồi hoàn các khoản thiệt hại giữ đất và các thủ tục liên quan.

IV. Giá thuê đất: Bao gồm Phí sử dụng hạ tầng và Tiền thuê đất nguyên thổ:

- Phí sử dụng hạ tầng (chưa gồm VAT):

a. Thanh toán 05 năm/lần: 8,5 USD/m²/5 năm.

b. Thanh toán 01 lần cho toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2048): 32 USD/m².

- Tiền thuê đất nguyên thổ (chưa gồm VAT): Thanh toán theo mức giá và phương thức do Nhà nước qui định. Hiện nay là 4.158 VND/m²/năm. Giá thuê đất được điều chỉnh 5 năm/lần theo quy định của Luật Đất đai.

- Ngoài giá thuê đất nêu trên, nhà đầu tư không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào liên quan đến tiền thuê đất trong Khu công nghiệp (ngoại trừ các khoản phí: điện, cấp nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, bưu chính viễn thông…) để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phí sử dụng hạ tầng nói trên áp dụng từ ngày 01/04/2021. Tuy nhiên mức phí trên có thể thay đổi tùy vào vị trí lô đất thuê và thỏa thuận giữa Khu công nghiệp và nhà đầu tư.

B-Tình hình sử dụng đất:

Diện tích đất trống còn lại chưa cho thuê (tính đến hết ngày 31/12/2023): 4 ha. 
>