Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động


Hệ thống quan trắc tự động KCN Suối Dầu thực hiện quan trắc tự động liên tục (24/24 giờ) đối với 5 chỉ tiêu: pH, COD, TSS (các chất rắn lơ lửng), tổng Nitơ, lưu lượng xả thải. Dữ liệu quan trắc được truyền trực tiếp về Trung tâm kiểm soát ô nhiễm của Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa, với tần suất cập nhật 5 phút/ lần.Hệ thống máy quan trắc tự động tại KCN Suối Dầu được Công ty đầu tư và đưa vào vận hành.


 
>